top of page

Privacy Verklaring

Versie Januari 2024

 

 

SiteMind GPT is een product van AI-ris B.V.

Algemeen

 

AI-ris respecteert de privacy van haar klanten en van de bezoekers van haar websites, waaronder www.sitemindgpt.nl. Om volledig transparant naar klanten van AI-ris en bezoekers van de website te communiceren, heeft AI-ris een verwerkingsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de rechten van betrokkenen, het toepassen van gegronde doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens en het beveiligen van persoonsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u deze schriftelijk stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke, te weten:

AI-ris B.V.

Gustav Mahlerlaan 647

1082 MK Amsterdam

+31 6 19 16 09 43

info@ai-ris.nl

www.ai-ris.nl

 

Welke gegevens verwerkt AI-ris?

 

Door gebruik te maken van de diensten en websites van AI-ris, kan het voorkomen dat AI-ris persoonsgegevens van u verwerkt. AI-ris verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een van de formulieren op de websites. AI-ris kan een van de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • voor- en achternaam betrokkenen;

 • adresgegevens betrokkenen;

 • e-mailadres betrokkenen;

 • bankgegevens betrokkenen;

 • telefoonnummer betrokkenen;

 • IP-adres betrokkenen;

 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn ter verificatie van personen in het kader van de geldende wet- en regelgeving om diensten van AI-ris te verlenen en/ of gebruik te maken van de website van AI-ris.

 

Met welke doelen verwerkt AI-ris persoonsgegevens?

 

AI-ris zal persoonsgegevens verwerken voor een of meerdere doelen, namelijk:

 • het uitvoeren van (digitale) dienstverlening van AI-ris, waaronder het adviseren over en ontwikkelen van Generatieve AI-software;

 • het verzenden van nieuwsbrieven;

 • het schriftelijk en/of digitaal contact onderhouden ter uitvoering van de dienstverlening of de overeenkomst tussen AI-ris en de betrokkenen als klant;

 • het informeren over wijzigingen van diensten en producten van AI-ris;

 • het versturen en inzetten van marketingmateriaal van AI-ris;

 • de facturatie en verificatie van betalingen aan of door AI-ris.

 

Op welke gronden verwerkt AI-ris persoonsgegevens?

 

AI-ris verwerkt geen persoonsgegevens zonder wettelijke of contractuele rechtsgrond. Daarnaast kan het voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst tussen AI-ris en de klant te sluiten. Een betrokkene is altijd verplicht om voldoende en juiste gegevens aan te leveren, zodat AI-ris aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen kan voldoen. Laat een betrokkene na om voldoende en juiste gegevens te verstrekken, dan kan dit mogelijk leiden tot schade bij AI-ris, welke voor rekening komt van de betrokkene.

 

Met welke ontvangers deelt AI-ris persoonsgegevens?

AI-ris verkoopt gegevens niet aan derden en zal uw persoonsgegevens uitsluitend delen met andere partijen, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen maakt AI-ris gebruik van derden om AI-ris te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerken.

AI-ris deelt in het kader van haar werkzaamheden of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met een betrokkene, persoonsgegevens met de volgende externe, professionele dienstverleners:

 • Google, Inc., ten behoeve van opslag van data, verwerking van analytische en technische gegevens.

 • Chatbase.co, ten behoeve van opslag van de data, verwerking van analytische en technische gegevens. 

 • Microsoft Corporation, ten behove van e-mailverwerking, verwerking van documenten. 

 

Hoe lang bewaart AI-ris persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door AI-ris, maar nooit langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden of op grond van een wettelijke plicht. Financiële (persoons-)gegevens worden bewaard voor de duur van zeven (7) jaar. Overige persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van één (1) jaar.

 

Hoe beveiligt AI-ris persoonsgegevens?

AI-ris neemt passende en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Fysieke persoonsgegevens worden opgeslagen in een afgesloten ruimte die uitsluitend voor geautoriseerde medewerkers toegankelijk is. Digitale persoonsgegevens worden altijd met een wachtwoord beveiligd. Bovendien worden persoonsgegevens die via de website van AI-ris worden verwerkt, beveiligd middels een SSL-certificaat.

 

Rechten betrokkenen

Onder de AVG heeft een betrokkene de volgende privacyrechten:

 • recht op inzage persoonsgegevens;

 • recht op rectificatie persoonsgegevens;

 • recht op wijziging persoonsgegevens;

 • recht op beperking verwerking persoonsgegevens;

 • recht op bezwaar verwerking persoonsgegevens;

 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;

 • recht op intrekking toestemming tot verwerking.

 

Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijst AI-ris naar de webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij deze toezichthouder kan een betrokkene tevens terecht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door AI-ris.

 

Mocht u gebruik willen maken van een van uw privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt AI-ris u om een e-mail te sturen naar info@ai-ris.nl onder toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs. AI-ris raadt u aan om hierbij de pasfoto, het identiteitsbewijsnummer en het Burgerservicenummer (‘BSN’) onleesbaar te maken. Op die manier verwerkt AI-ris niet onnodig persoonsgegevens. AI-ris reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken na het verzenden van uw e-mail, op uw verzoek.

 

Aanpassingen

AI-ris behoudt zich het recht om aanpassingen te doen aan deze privacyverklaring. Daartoe zal dit document in een nieuwe versie verschijnen op de website van AI-ris. Deze privacyverklaring is in Januari 2024 voor het laatst gewijzigd.

bottom of page