top of page

Algemene Voorwaarden

Versie Januari 2024

 

 

SiteMind GPT is een product van AI-ris B.V.

AI-ris B.V.

BTW: NL8610.32.445.B01

Gustav Mahlerlaan 647, 1082MK Amsterdam, Nederland

 

Inhoudstafel:

 1. Toepasselijkheid

 2. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

 3. Prijzen en facturering

 4. Betaling

  1. Garantie

 5. Gebruiksrecht programmatuur

 6. Geheimhouding en privacy

 7. Eigendomsvoorbehoud

 8. Non-wervingsbeding

  1. Ontbinding en beëindiging

 9. Overmacht

 10. Aansprakelijkheid

 11. Geschillen en toepasselijk recht

 

1.        Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedereaanbieding, offerte, te leveren diensten van welke aard dan ook, en Overeenkomst die betrekking heeft op door AI-ris B.V, btw-nummer BTW: NL8610.32.445.B01, gevestigd te Gustav Mahlerlaan 647, 1082 MK Amsterdam, Nederland, verder te noemen “de Opdrachtnemer”, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. In deze algemene voorwaarden wordt gedefinieerd de term:

  • De Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die bij of via de Opdrachtnemer diensten bestelt en/ofkoopt.

  • De Opdrachtnemer: De ondernemer waar een Overeenkomst mee is gesloten, i.e. AI-ris B.V.

  • Overeenkomst(en): de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

  • Ai-ris Software: Door Opdrachtnemer ontwikkelde en geconfigureerde AI-gebaseerde Software, die als dienst wordt aangeboden aan Opdrachtgever en andere klanten, of door Opdrachtnemer ontwikkelde maatwerksoftware voor Opdrachtgever, beide inclusief bijbehorende documentatie.

  • Verwerkingsinfrastructuur van de Opdrachtnemer om AI-ris software te verwerken: Dit omvat alle fysieke of virtuele infrastructuur die eigendom is van de Opdrachtnemer, of die door de Opdrachtnemer wordt afgenomen als een dienst van derden.

  • Verwerkingsinfrastructuur van de Opdrachtgever om AI-ris software te verwerken: Dit omvat alle fysieke of virtuele infrastructuur die eigendom is van de opdrachtgever, of die door de opdrachtgever wordt afgenomen als een dienst van derden, met uitzondering van Opdrachtnemer (AI-ris B.V.). Ai-ris Software mag alleen op de Verwerkingsinfrastructuur van de Opdrachtgever geïnstalleerd worden indien dit in een Overeenkomst expliciet is overeengekomen.

  • AI-ris platform: AI-ris Software geïnstalleerd op Verwerkingsinfrastructuur van de Opdrachtnemer (AI-ris B.V.).

  • De Opdracht: De dienst en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en producten, die het voorwerp vormen van de Overeenkomst.

   • De Partijen: De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk.

  • SLA (Service Level Agreement): Het document waarin de overeengekomen door de Opdrachtnemer te verzorgen dienstenniveaus voor diverse (sub)onderdelen van de (specificaties van de) Opdracht zijn opgenomen in de vorm van normen en bijbehorende (kritieke) waarden en nadere afspraken.

 

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien de Partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.        Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen en offertes door de Opdrachtnemer in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van De Opdrachtnemer of door feitelijke uitvoering door de Opdrachtnemer komt een Overeenkomst tot stand. Indien het aanbod langs elektronische weg door de Opdrachtnemer is gedaan en door de Opdrachtgever is aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de Overeenkomst tot stand is gekomen. Levering van diensten door de Opdrachtnemer met instemming van de Opdrachtgever geldt als aanvaarding door de Opdrachtgever van een Overeenkomst met bijlagen.

 2. De verrichte diensten gelden als geaccepteerd als niet binnen 15 werkdagen na oplevering tegenbericht is ontvangen en eventuele tekorten of gebreken van de verrichte diensten schriftelijk of elektronisch aan de Opdrachtnemer zijn gemeld. Indien een melding binnen de bedoelde termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, dan geldt de termijn vanaf het moment dat het tekort of gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.

 3. De Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 4. Bij de verkoop van diensten of goederen kan een vooruitbetaling worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande deuitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 5. Al de Opdrachtnemer zijn aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met de Opdrachtnemer overeengekomen te worden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door de Opdrachtnemer andersluidend schriftelijk is bevestigd.

 6. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Opdrachtnemer ontheffenhaar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.

 7. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van AI-ris software. De Opdrachtgever zal de door de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde AI-ris software uitsluitend aanwenden voor de doeleinden waarvoor deze door de Opdrachtnemer zijn bestemd. In geval van twijfel over de aanwending zal de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer in overleg treden teneinde hierover duidelijkheid te verkrijgen.

 8. De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer alle redelijkerwijze gewenste informatie, faciliteiten en medewerking te verschaffen. Indien aan deze verplichting niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, zal de planning moeten worden herzien, zonder dat dit leidt tot enige wijziging in de betalingsverplichting(en) van de Opdrachtgever. Gegevens en ander materiaal dient te worden aangeleverd in de door de Opdrachtnemer aangegeven vorm en binnen de door de Opdrachtnemer vastgestelde redelijke termijnen.

 9. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen/delen zal worden uitgevoerd kan de Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeftgoedgekeurd.

 10. De Opdrachtnemer is bevoegd om indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan de Opdrachtnemer verstrekte opdracht, bij uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

 

 

3.        Prijzen en  facturering
 1. Voor de betalingen zal de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een factuur sturen. Deze factuur zal voldoen aan de Nederlandse wettelijke standaarden.

 2. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief onkosten gemaakt door de Opdrachtnemer, en exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 3. In geval van periodieke facturatie voor een doorlopende dienst, is de Opdrachtnemer gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen in overeenstemming met de stijging van de CBS- prijsindex voorzakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 4. In geval van tussentijdse verhoging van kostprijsfactoren is de Opdrachtnemer gerechtigd om de prijzen overeenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijkevoorschriften.

 5. De AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur van Opdrachtnemer kennen twee betalingscomponenten: een abonnementsbasis en een verbruikscomponent. Bij het abonnement wordt De Opdrachtgever gefactureerd in een periodieke factureringscyclus, die maandelijks of jaarlijks kan zijn, afhankelijk van het gekozen abonnementstype. Daarnaast kent het een verbruikscomponent, waarbij een deel van de diensten worden gefactureerd op basis van verbruikte credits. Deze credits worden maandelijks opgeteld en gefactureerd tegen een specifiek tarief. Aan het einde van elke factureringscyclus wordt het Abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer dit annuleert. De Opdrachtgever kan het abonnement wijzigen of zelfs beëindigen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Opdrachtnemer. Deze wijziging wordt effectief vanaf de start van de volgende factureringsperiode. Onverminderd deze abonnementsvoorwaarden blijven de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in secties 4.1 tot 4.4 van kracht, inclusief maar niet beperkt tot betalingstermijnen, gevolgen van niet-betaling, rente en incassokosten.

 

4.        Betaling
 1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op de Opdrachtnemer te verrekenen met de door de Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen. Indien aan de overschrijving kosten verbonden zijn, zijn deze voor rekening van de Opdrachtgever. Het finaal ontvangen bedrag ontvangen door de Opdrachtnemer mag m.a.w. niet lager zijn dan het factuurbedrag.

 2. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. De Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling een voorschot te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of het voorschot door de Opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd na ondertekening van een Overeenkomst, is de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende schade. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen en/of klachten met betrekking tot de dienst(en) schorten de betalingsverplichting niet op.

 3. Indien betaling op de dag volgend op de vervaldatum niet volledig heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

 4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van de Opdrachtnemer zijn rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Opdrachtgeververschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250.

 

5.        Garantie
 1. De Opdrachtnemer garandeert dat:

  • Het resultaat van de Opdracht geschikt zal zijn voor het in de Overeenkomst omschreven doel;

  • Hijzelf en de door hem bij de uitvoering van de Opdracht betrokken personen over de vereiste deskundigheid beschikken om wat de Partijen zijn overeengekomen voor de Opdrachtgever uit tevoeren;

  • Het AI-ris platform een uptime van gemiddeld 99,5% per maand heeft gemeten over het lopende kalenderjaar. Onderhoud aan het AI-ris platform vindt plaats buiten piekuren en wordt minimaal 48 uur van tevoren aangekondigd. Additionele afspraken die gemaakt worden tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA), welke een integraal en bindend onderdeel vormt van de betreffende Overeenkomst.

  • De Opdrachtnemer levert haar diensten met de intentie om hoge kwaliteit te bieden, maar kan geen uitdrukkelijke of impliciete garanties geven. Hoewel de Opdrachtnemer ernaar streeft om een betrouwbare en effectieve AI-ris software te bieden, dient de Opdrachtgever zich bewust te zijn dat het gebruik van onze diensten op eigen risico is. We kunnen niet garanderen dat de automatisatie altijd foutloos, veilig of ononderbroken zal functioneren, of dat deze in elke specifieke behoefte van de Opdrachtgever voorziet.

  • De Opdrachtnemer ingeval van ontwikkeling van, implementatie van en/of installatie van de AI-ris software op Verwerkingsinfrastructuur van de Opdrachtgever, de voorschriften hieromtrent van de Opdrachtgever redelijkerwijs in acht zal nemen;

 2. De Opdrachtnemer bij werkzaamheden aan (computer)systemen van de Opdrachtgever zorg zal dragen voor zodanige veiligstelling van op die systemen opgeslagen gegevens en/of informatie, dat verlies en/of beschadiging en/of uitlekken daarvan wordt voorkomen;

 3. Ingeval de Opdrachtnemer onderhoud pleegt aan systemen van de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte zal houden van alle in de systemen aangebrachte wijzigingen van welke aard dan ook.

 4. Wat door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever beschikbaar zal worden gesteld volledig conform de in de Overeenkomst opgenomen functionele en technische specificaties zal zijn.

 

 

6.        Gebruiksrecht AI-ris software

 

 1. De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de AI-ris software te gebruiken. Opdrachtgever mag de AI-ris software niet modificeren, reverse-engineeren, distribueren, of gebruiken voor het creëren van afgeleide werken. Alle intellectuele eigendomsrechten op de AI-ris software blijven eigendom van Opdrachtnemer.

 2. Reikwijdte van het gebruiksrecht .Het gebruiksrecht geldt slechts voor 1 gebruiker van de Opdrachtgever en voor het Verwerkingsinfrastructuur waarop de AI-ris software voor het eerst is geïnstalleerd. Gebruik door een groter aantal gebruikers en/of op een ander systeem of een systeem met grotere verwerkingscapaciteit is niet toegestaan, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.De Opdrachtgever mag de AI-ris software slechts gebruiken voor gegevensverwerking activiteiten binnen zijn eigen onderneming en binnen de ondernemingen van de Opdrachtgever zijn dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, doch nooit zodanig dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de AI-ris software of enig gedeelte daarvan door Opdrachtgever of enige derde.

 3. Kopiëren, wijzigen. De Opdrachtgever mag de AI-ris software niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan of voor foutcorrectie in de AI-ris software. De Opdrachtgever is gerechtigd van de AI-ris software voor beveiligingsdoeleinden één back-up kopie te maken, als in de Overeenkomst overeengekomen is dat de AI-ris software geïnstalleerd wordt op een Verwerkingsinfrastructuur van de Opdrachtgever. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de AI-ris software is het Opdrachtgever niet toegestaan in de AI-ris software voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de AI-ris software, of enige andere verwijzing naar de Opdrachtnemer, te wijzigen of te verwijderen.Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de AI-ris software is het Opdrachtgever niet toegestaan door de Opdrachtnemer aangebrachte technische maatregelen in de AI-ris software te verwijderen of te ontwijken. Als beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen back-up kopie van AI-ris software kan maken, zal de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever desgevraagd zonder extra kosten een reservekopie ter beschikking stellen.

 4. Reverse engineering. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de AI-ris software te ontleden, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de AI-ris software met andere AI-ris software. De Opdrachtgever verbindt zich om zich in het laatstbedoelde geval eerst schriftelijk tot de Opdrachtnemer te wenden met een gedetailleerd verzoek om beschikbaarstelling van de gegevenswelke de Opdrachtgever door de eerder bedoelde handelingen wenst te verkrijgen. De Opdrachtgever dient daarin aan te geven welke functionaliteit de te ontwikkelen AI-ris software zal bevatten en van welke gedeelten van de AI-ris software hij over de broncode zou willen beschikken, een en anderteneinde de Opdrachtnemer in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, de Opdrachtgever de beschikking over de verlangde gegevens kan verkrijgen. De Opdrachtnemer dient binnen redelijke termijn schriftelijk op dit verzoek te reageren.

 5. Geheimhouding AI-ris software en overdracht. De Opdrachtgever zal de AI-ris software niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar maken voor enige derde, daaronder begrepen eigen werknemers die niet noodzakelijk met de AI-ris software behoeven te werken. De Opdrachtgever zal de AI-ris software of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al of niet als onderdeel van apparatuur) niet aan enige derde overdragen of afgeven of daarop (beperkte) rechten verlenen. Als de Opdrachtgever desondanks de AI-ris software aan een derde wil overdragen dient hij daartoe vooraf schriftelijk de toestemming van de Opdrachtnemer te verzoeken en alle daarbij door de Opdrachtnemer verlangde gegevens te verstrekken. De Opdrachtnemer zal daarop beoordelen ofaan de genoemde derde de AI-ris software kan worden overgedragen en aan deze een nieuw gebruiksrecht kan worden verleend.

 6. Verboden Gebruik​ .De Opdrachtgever verplicht zich de AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur van de Opdrachtnemer uitsluitend voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te gebruiken. 

De Opdrachtgever stemt ermee in om:

 • De AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur niet te gebruiken op een manier die de toepasselijke nationale of internationale wet- en regelgeving schendt, of die anderen kan schaden.

 • Geen ongevraagde reclame, inclusief "spam", te verzenden of te laten verzenden.

 • Geen valse identiteit aan te nemen of gedrag te vertonen dat inbreuk maakt op de rechten van anderen, of dat illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is.

 • Geen acties te ondernemen die het gebruik of plezier van anderen in de AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur beperken of belemmeren, of die schade of aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.

Verder verbindt de Opdrachtgever zich om:

 • De AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur niet te beschadigen, overbelasten of hinderen, of het gebruik door anderen belemmeren.

 • Geen geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te krijgen tot de AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur, behalve voor toegestane doeleinden.

 • Geen handmatige processen te gebruiken om de AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur te monitoren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 • Geen apparaten, software of routines te gebruiken die de goede werking van de AI-ris softwareen Verwerkingsinfrastructuur verstoren, of schadelijke materialen te introduceren.

 • Geen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot, schade toe te brengen aan, of verstoringen te veroorzaken in enig deel van de AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur.

 • Geen denial-of-service aanvallen uit te voeren op de AI-ris software en Verwerkingsinfrastructuur.

 • Geen acties te ondernemen die de reputatie van de Opdrachtnemer kunnen schaden.

 

7.        Geheimhouding 

 1. De Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, de werking van de AI-ris software en overige informatie. Behoudens voorafgaandeschriftelijke toestemming van de andere Partij zal ieder der Partijen informatie en gegevensdragerswelke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn werknemersslechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomenwerkzaamheden. De Partijen zullen hun werknemers verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven en staan ervoor in dat de werknemers door een arbeidsovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

 2. De opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt alleen niet voor gegevens met betrekking waartoe de Partijen kunnen aantonen dat:

  • De gegevens bekend waren aan derden

  • Het gegevens van algemene bekendheid betreft;

  • De openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting; of

  • De gegevens bekend waren bij de Opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.

 3. Voor zover het leveren van diensten door de Opdrachtnemer en het gebruik van diensten door de Opdrachtgever de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt zal de Opdrachtnemer fungeren als verwerker. In die hoedanigheid zal de Opdrachtnemer zich houden aan alle op de Opdrachtnemer rustende wettelijke verplichtingen. Verwerkingen zal de Opdrachtnemer alleen uitvoeren in Opdracht van de Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke plicht bestaat.

 4. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van de Opdrachtnemer en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

 5. Indien de Opdrachtnemer, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken dan is de Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 6. De Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om hem in het kader van zijn werkzaamheden ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 7. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt door het gebruik van de AI-ris software door de Opdrachtgever of waarvoor de Opdrachtgever uit hoofde van de Wet anderszins verantwoordelijk is.

 

 

 

 

8.        Eigendomsvoorbehoud

 1. In het geval dat de Opdrachtnemer AI-ris software ten behoeve van de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, geldt het bepaalde omtrent het intellectueel eigendomsrecht in dit artikel.

 2. Het auteursrecht en alle eventuele overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de AI-ris software en documentatie, komen uitsluitend toe aan de Opdrachtnemer, diens licentiegevers of toeleveranciers. Deze Overeenkomst omvat geen overdracht van dergelijke rechten.

 3. De Opdrachtnemer garandeert dat de door hem ontwikkelde AI-ris software geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor claims als gevolg van inbreuk op dergelijke rechten, mits de Opdrachtgever de Opdrachtnemer onmiddellijk informeert over dergelijke claims en de Opdrachtnemer de volledige controle over de verdediging en eventuele schikkingen geeft. De Opdrachtnemer wenst echter te verduidelijken dat de garantie en vrijwaring zoals hierboven beschreven, uitsluitend betrekking hebben op de door de Opdrachtnemer zelf ontwikkelde AI-ris software. De Opdrachtnemer zal echter naar beste vermogen samenwerken met de Opdrachtgever om eventuele zorgen of problemen aan te pakken die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke producten van derden, waarbij de Opdrachtnemer zich inspant om de Opdrachtgever te ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde informatie of ondersteuning van deze derde partijen

 4. Indien er sprake is van een inbreuk of een significante kans daarop, kan de Opdrachtnemer de AI-ris software vervangen of wijzigen om de inbreuk op te heffen. Als vervanging of wijziging onmogelijk is zonder significante impact op de functionaliteit, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden.

 5. De vrijwaringsverplichting van de Opdrachtnemer vervalt indien de inbreuk verband houdt met materialen of wijzigingen aangebracht door de Opdrachtgever of namens deze door derden.

 6. De Opdrachtgever garandeert dat alle data die zij uploaden naar de AI-ris platform of met AI-ris software van opdrachtnemer op een Verwerkingsinfrastructuur van Opdrachtgever geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle claims en aansprakelijkheden voortvloeiend uit dergelijke inbreuk door de Opdrachtgever geüploade content.

 

 

9.        Non-wervingsbeding

 1. De Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede 1 jaar na beëindigingdaarvan, op generlei wijze, medewerkers van de Opdrachtnemer in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.

 

10.    Ontbinding en beëindiging

 1. Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer hebben het recht om een Overeenkomst te allen tijde te beëindigen. Dit kan door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende de opzegtermijn blijven alle voorwaarden en verplichtingen van deze Overeenkomst van kracht. Na afloop van de opzegtermijn zal de Overeenkomst voor beide partijen als beëindigd worden beschouwd. Ook alle lopende abonnementen worden als beëindigd beschouwd.

 2. De Opdrachtnemer heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst te beëindigen:

  • In het geval van schending door de Opdrachtgever van een of meer van zijn verplichtingen omtrent gebruiksrecht, van de Overeenkomst, van de Algemene Voorwaarden of van de intellectueleeigendomsrechten.

  • Ingeval de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt als gevolg van faillissement, liquidatie of anderszins.

  • Als de Opdrachtgever de programmatuur feitelijk niet meer gebruikt.

 3. De Opdrachtnemer zal wegens zodanige beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding wegens schending door de Opdrachtgever van plichten of rechten als hiervoor bedoeld.

 4. Opdrachtnemer behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal vier weken voorafgaand aan hun inwerkingtreding aan de Opdrachtgever gecommuniceerd. Gedurende deze periode heeft de Opdrachtgever het recht om, indien niet akkoord met de wijzigingen, het contract met Opdrachtnemer te ontbinden, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

 5. In alle gevallen van beëindiging van deze een Overeenkomst, om welke reden ook, dient de Opdrachtgever alle exemplaren van de programmatuur en de documentatie die in zijn bezit zijn alsmede alle daarvan gemaakte kopieën binnen 5 werkdagen na beëindiging of ontbinding af te geven aan het adres van de Opdrachtnemer. Als een dergelijk retourneren feitelijk onmogelijk is, dient de Opdrachtgever de programmatuur direct na beëindiging of ontbinding te vernietigen, onder overlegging van behoorlijk bewijs van die vernietiging. Tevens dient de programmatuur direct na beëindiging of ontbinding uit alle bij de Opdrachtgever of verwante ondernemingen aanwezige apparatuur te worden verwijderd. 

11.    Overmacht

 1. Alle afspraken die in deze Overeenkomst zijn opgenomen zijn onder voorbehoud van overmacht. De Opdrachtnemer is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de Opdrachtnemer haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet kan nakomen als gevolg van een van buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer gelegen oorzaak, waaronder begrepen storingen in de energievoorziening, onderbreking van dataverkeer, bedrijfsblokkades, stakingen, prik – of stiptheidsacties en niet-nakoming of vertraagde nakoming door toeleveranciers, onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden, ongeacht of op het moment dat de overmacht zich voordoet de Opdrachtnemer al had moeten nakomen.

 2. Indien een overmachtssituatie zich voordoet, is de Partij aan wiens zijde de overmachtssituatie zich voordoet, verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de andere Partij.

 3. De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder derPartijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling, uitsluitend voor zover het niet uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst betreft.

 

 

12.    Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit eventuele tekortkomingen in door de Opdrachtnemer geleverde programmatuur of diensten is beperkt tot het nakomen van haar in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgenschade voortvloeiend uit of in verband met beslissingen gemaakt op basis van de Programmatuur. De Opdrachtgever erkent dat AI-gebaseerde beslissingen gebaseerd zijn op de huidige staat van de techniek en afhankelijk zijn van de data die aan de AI-ris software wordt gevoed. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de juistheid en geschiktheid van dergelijke beslissingen in hun specifieke context te beoordelen.

 3. De Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens indien de geleden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (werknemers van) de Opdrachtnemer, inclusief geautomatiseerde besluitvorming. Aansprakelijkheid van deOpdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten behoudens opzet van deOpdrachtnemer.

 4. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door afwijking, fouten en gebrek in enig ontwerp, in tekst of in gegevens, indien de Opdrachtgever dat ontwerp, die tekst of die gegevens heeft goedgekeurd, dan wel indien de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld ontwerp, tekst of gegevens te controleren, maar van die gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt.

 5. Indien de Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn, ter keuze van de Opdrachtnemer, dan hetzij 20% van de factuurwaarde van de geleverde diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien voor de schade dekking wordt verleend door een verzekeraar van de Opdrachtnemer, het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval met betrekking tot de schade wordt uitgekeerd.

 

 

13.    Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ vandeze algemene voorwaarden.

 2. Op een met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koop en overeenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) zijn uitgesloten.

 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze Overeenkomst of die uit deze Overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst is gevestigd.

bottom of page